کانورت اطلاعات قدیمی دفاتر اسناد رسمی

کانورت اطلاعات قدیمی دفاتر اسناد رسمی :

عدم پشتیبانی نرم‌افزارهای سابق توسط شرکت‌های مربوطه، عدم امکان استفاده از نرم‌افزارهای سابق در سیستم‌عامل‌های به‌روز، و عدم به روز رسانی نرم افزارهای سابق دفاتر برای ارتقا و تسهیل کاربری متصدیان آن، و نیز از بین رفتن اطلاعات نرم‌افزارهای سابق، از چالش های جدی دفاتر اسناد رسمی است. با تبدیل اسناد قدیمی دفترخانه در نرم افزار فراد و بایگانی اسناد قدیمی دفاتر اسناد رسمی ، امکان دسترسی به اسناد بسیار ساده و در کمترین زمان امکان پذیر خواهد بود. در این راستا امکان تبدیل اطلاعات اسناد ثبت شده در نرم افزارهای سابق به شرح زیر فراهم شده است.

کانورت اسناد طلیعه

تبدیل اطلاعات اسناد ثبت شده در نرم افزار طلیعه

کانورت اسناد پارس تیراژه داس

تبدیل اطلاعات اسناد ثبت شده در نرم افزار پارس تیراژه داس

کانورت اسناد پارس تیراژه ویندوزی

تبدیل اطلاعات اسناد ثبت شده در نرم افزار پارس تیراژه ویندوزی

کانورت اسناد مهرافزار

تبدیل اطلاعات اسناد ثبت شده در نرم افزار مهرافزار

کانورت اسناد سایر نرم افزارهای دفترخانه

تبدیل اطلاعات اسناد ثبت شده در سایر نرم افزارهای دفترخانه نظیر نرم افزار ویژه استان اصفهان