سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی

سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی

  • تاریخ شروع: ۱۳۹۲
  • راه‌اندازی در بیش از ۷۰۰۰ دفترخانه اسناد رسمی
  • تنظیم و صدور اسناد رسمی و خدمات ثبتی به‌صورت الکترونیکی
  • پوشش تمامی فرآیندها در حوزه تنظیم و صدور اسناد رسمی
  • پوشش تمامی فرآیندها در حوزه خدمات ثبتی در دفاتر اسناد رسمی
  • …..