برنامه ‌راهبردی و بهبود فرآیندهای معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برنامه ‌راهبردی و بهبود فرآیندهای معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  • تاریخ شروع: سال 1397
  • تدوین برنامه راهبردی معاونت امور هنری در زمینه توسعه هنر
  • شناخت و تحلیل وضعیت موجود فرآیندهای معاونت امور هنری
  • طراحی فرآیندهای معاونت امور هنری در وضعیت مطلوب
  • تدوین آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های معاونت امور هنری
  • تدوین سند توسعه هنر
  • ..…